AVÍS LEGAL

0.OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web finquesllu.com (en endavant, LA WEB), del que és titular FINQUES LLUÇANES SL (en endavant, FINQUES LLUÇANES).

La navegació pel lloc web de FINQUES LLUÇANES li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de FINQUES LLUÇANES, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a FINQUES LLUÇANES o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent FINQUES LLUÇANES denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

1.IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

EL FINQUES LLUÇANES, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

– La seva denominació social és: FINQUES LLUÇANES SL.
– El seu nom comercial és: FINQUES LLUÇANES
– El seu CIF és: B62690441
– El seu domicili social està a: Pompeu Fabra, 1 Baixos – 08513 Prats de Lluçanès – Barcelona
– Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona T 33973 , F 221, S 8, H B 237455

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 938560706
E-mail: [email protected]

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FINQUES LLUÇANES es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

2.CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, FINQUES LLUÇANES pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a FINQUES LLUÇANES i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de FINQUES LLUÇANES i a no emprar-los per a, entre altres:

1.Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
2.Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de FINQUES LLUÇANES o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FINQUES LLUÇANES presta els seus serveis.
3.Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de FINQUES LLUÇANES o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
4.Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de FINQUES LLUÇANES o de tercers.
5.Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
6.Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7.Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a FINQUES LLUÇANES, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de FINQUES LLUÇANES, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre FINQUES LLUÇANES i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de FINQUES LLUÇANES dels seus continguts o serveis.

FINQUES LLUÇANES no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

3.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

FINQUES LLUÇANES exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, FINQUES LLUÇANES no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, FINQUES LLUÇANES declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. FINQUES LLUÇANES no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. FINQUES LLUÇANES no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4.PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a FINQUES LLUÇANES identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del FINQUES LLUÇANES, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

 

5.PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

6.POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a FINQUES LLUÇANES SL.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: FINQUES LLUÇANES SL – NIF: B62690441
Direcció postal: Av. Pompeu Fabra, 1 Baixos – 08513 Prats de Lluçanès – Barcelona
Telèfon: 938560706
Correu electrònic: [email protected]
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL
[email protected]

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FINQUES LLUÇANES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FINQUES LLUÇANES SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a [email protected] o una carta a Av. Pompeu Fabra, 1 Baixos – 08513 Prats de Lluçanès – Barcelona.
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FINQUES LLUÇANES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

– Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
– Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

– Google, amb la finalitat de hosting correu electrònic. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
– Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

 

Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A FINQUES LLUÇANES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

– Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
– Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
– Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

– Google, amb la finalitat de hosting correu electrònic. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

Tractament de les dades personals de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A FINQUES LLUÇANES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

– Missió en Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:

– Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

– Google, amb la finalitat de hosting correu electrònic. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

 

Tractament de les dades personals de clients

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A FINQUES LLUÇANES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

– Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
– Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

– Les dades es comunicaran als següents destinataris:
– Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
– En el seu cas, empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments (requisit contractual).
– Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

– Google, amb la finalitat de hosting correu electrònic. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
– Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.


 

7.POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

Anàlisi estadístic
Són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei. Per a això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’experiència de l’usuari.

 
Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga _gat _gid Google Analytics De tercers Recull informació sobre la navegació dels usuaris en la web amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni l’adreça postal concret des d’on es connecten. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

 

Tècniques o necessàries
Són aquelles que s’utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

 
Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
PHPSESSID catAccCookies Tècnica finquesllu.com Pròpia Cookies que gestionen la sessió i control de l’avis de cookies respectivament. En la pròpia pàgina web.
_cfduid Tècnica Cloudflare De tercers Cookie de seguretat, pista d’intercanvi de pàgines https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
_Woocommerce_recently_viewed Tècnica finquesllu.com Pròpia Recorda els productes visitats anteriorment per facilitar la navegació En la pròpia pàgina web.

 

Publicitària
Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

El detall de les cookies publicitàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

 
Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
fr xs sb datr dpr spin wd cuser locale Publicitat Facebook De tercers Proporciona informació a Facebook per asociar la funcionalitat del connector social. S’utiliza per lliurar, mesurar i millorar la rellevància dels anuncis. Centre de privacitat de Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
_gali _IDE CONSENT NID
1P_JAR ANID DV
Publicitat google.com De tercers Cookies de Google serveixen per personalitzar els anuncis, per exemple; recordar les teves cerques més recents, les teves interaccions anteriors amb els resultats de cerca o amb la publicitat d’un anunciant i les teves visites a la web de l’anunciant. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

 

Personalització o preferència
Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.

El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

 
Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_googtrans Personalizació google.com De tercers Permet traduir la informació de la nostra pàgina web. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.
Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

– Firefox:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
– Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
– Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
– Safari:http://support.apple.com/kb/ph5042
– Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics
Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.